Aplikačné centrum na ochranu ľudí, zvierat a rastlín pred parazitmi (AC PAU) vzniklo  na pôde Parazitologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Košiciach. V rámci svojej činnosti pracovisko vykonáva diagnostické a konfirmačné vyšetrenia vzoriek a druhovú diagnostiku pôvodcov u vybraných parazitárnych ochorení. Pracovníci AC PAU poskytujú konzultačnú činnosť pre praktických veterinárov, humánnych lekárov aj širokú verejnosť.

Pracoviská Aplikačného centra Parazitologického ústavu SAV

Špecializované pracovisko pre diagnostiku a prevenciu ľudských tkanivových helmintóz:

Zodpovedný pracovník:  MVDr. Daniela Antolová, PhD. (antolova@saske.sk)

Činnosť: Detekcia prítomnosti parazitov ľudí pomocou sérologických a molekulárnych metód. Školiaca, poradenská a konzultačná činnosť pre zdravotnícke organizácie SR. Akreditované pracovisko pre sérologickú diagnostiku cystickej a alveolárnej echinokokózy v ľudskej populácii na Slovensku.

Špecializované pracovisko pre diagnostiku a prevenciu helmintozoonóz:

Zodpovedný pracovník:  MVDr. Zuzana Hurníková, PhD. (hurnikz@saske.sk)

Činnosť: Diagnostika a výskum pôvodcov zoonóz, štúdium zákonitostí ich cirkulácie v prírode, ciest prenosu, odhad rizika nakazenia sa ľudí. Školiaca, poradenská a konzultačná činnosť pre veterinárnu a humánnu medicínu.Akreditované pracovisko pre diagnostiku trichinelózy a druhovú identifikáciu jej pôvodcov.

Osvedčenie o akreditácii